JoomlaLock.com All4Share.net

Eylül 2019 Mukaddime

Eylül 2019

Sayı: 141 - Eylül 2019

 

Muhterem kardeşlerim, dergimizin Eylül 2019 sayısı ile sizlerle birlikteyiz.

Bu vesileyle bizlere bu gayret ve nimetleri veren Allahımız’a (azze ve celle) nihayetsiz şükür ve ta’zimimizi takdim ediyoruz. Yaratılmış bütün mahlukatın varlık sebebi Mahbubu Kibriya’ya (sav), O’nun âline, ashabına, etbaına, kâmil varislerine ve yine O’nun bize hediyesi olan, bizlerin bütün bu güzellikleri anlamamıza ve hayatımıza tatbik etmemize vesile olan Hâce Hazretleri’ne (ksa) zerreler adedince salat ve selamımızı arz ederiz. 

Takip eden kardeşlerimizin malumudur ki, son zamanlarda Hâcegân Cemaati’nin Erzurum merkez ve Kocaeli-Kartepe’de yapmış oldukları külliyeler, tamamı bitmemiş olsa da büyük kısımları, faaliyete geçmiştir. Her iki külliyemizde elhamdulillah, yüzde doksan oranında tamamlanmış ve kullanılmaktadır. Bu manada emeği geçen bütün müslümanlara, maddi imkanlarını esirgemeyen hayır sahiplerine ve özellikle hem madden hem de bedenen her türlü fedakarlığı gösteren Hâcegân ihvanına gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cenabı Hak Teâlâ Hazretleri her türlü gayretlerini, biğayri hisâb, bereketlendirsin inşaallah...

Özellikle günümüzde, sahih ehlisünnet anlayışının öğrenilmesine, yaşanmasına ve yaşatılmasına vesile olan, Kâbe-i Muazzama’nın, Ravza-yı Mutahhara’nın şubelerinden sayılan bu mübarek müesseselerin çoğalmasında büyük fayda olduğu kanaatindeyiz. 

Büyük salonlarda, televizyon ekranlarında, internette empoze edilmeye çalışılan fikirler ile “bilgi obezi” olmuş insanlarımız, özellikle gençliğimiz, heba olmaktadır. Sosyal medyanın bir sayfasında bozuk fikirli bir ilahiyatçı akademisyeni dinleyen genç, diğer sayfada ehlisünnet anlayışındaki bir hocaefendiyi takip etmektedir. İnsanlarımız birebir besleneceği bir âlimle, Hak dostu bir mürşidi kamil ile teması olmadığında; kafası karışık, ne yapacağını bilmeyen ve sadece kahve veya kafe köşelerinde tartışan birisi olup çıkıveriyor. Neticesinde ise haramı önemsemeyen, amelsiz ve hedefsiz bir nesil olarak zayi olup gidiyor.

İşte bir Allah dostunun, bir mürşidi kâmilin örnekliği ve önderliği ile hareket edilen tasavvuf müesseseleri, saf gönülleri idlal ve iğfal edilmiş olan insanımızın kalbinin ve zihninin durulması için en mükemmel yerlerdir. Bunun içindir ki, bu yapılan külliyelere, dergâhlara ve hankâhlara ülkemizin ve İslam coğrafyasının her yerinde acilen ihtiyaç vardır.

Çünkü bu mübarek mekânlarda Allah Teâlâ’yı ve O’nun muradını bilen, ilmiyle âmil, ahlak-ı Peygamberî ile ahlaklanmış, insan sevgisi ile dopdolu insanı kamiller bulunmaktadır. Tek gayeleri insanları Allah’a (cc), Allah’ı da insanlara sevdirmektir. Ateşe doğru giden insanlığı oradan kurtarıp gülistana götürmeyi kendilerine yegâne vazife edinmişlerdir. Mahlûkata ve özellikle insanlığa onlar kadar şefkatli ve merhametli bir başka kimse yoktur. 

Çünkü diğer insanların tamamı, insanlığı kendi nefisleriyle oluşturmuş oldukları cehalet karanlıklarına ve neticede ateşe çağırmaktadırlar. Sadece Allah dostları ve onların rahle-i tedrislerinde yetişen âlimler insanlığı cennete ve cennet nimetlerine davet etmektedirler.

Bunun için tekraren belirtiyoruz ki bizim için velî nimet olan İslam büyüklerinin önderliğinde yapılan bu mekanları öncelikle müslümanları teşvik ederek canlandırmalı, ihtiyaç olan yerlerde de yenilerinin yapılmasına öncülük etmeliyiz. Bunun neticesinde nesl-i cedit yetişecek ve yepyeni bir asrısaadeti onlar hayata geçireceklerdir.

Ve ahiru’d-da’vânâ eni’l-hamdulillahi Rabbi’l-âlemin…

 

 

gh logo           rahiask gri         rahiask logo             google play

Top
bursa escort , escort bursa , izmit escort , van escort